Hanke & työmaa

Talvinen työmaa. Kuva: Ville Pohjonen / Pohjonen Productions

Ydinvoimala rakennetaan ympäristö huomioiden

Fennovoiman ydinvoimala rakennetaan luonnoltaan monimuotoiselle Hanhikiven niemelle Perämeren rannalle. Ympäristövaikutukset huomioidaan kaikissa rakentamisen vaiheissa.

Hanhikiven niemellä sijaitsee laajoja suojeltuja merenrantaniittyjä, umpeen kasvavia matalia lahtia sekä merestä kuroutuneita vesialtaita eli kluuveja. Niemi on useiden lintulajien muuttoreitin varrella. Alueella esiintyy myös muutamia suojeltuja kasveja sekä viitasammakon kutualueita. Noin kahden kilometrin päässä laitosalueelta sijaitsee Natura 2000 -alue.

Nämä kaikki on huomioitu maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa. Luonnonsuojelullisesti tärkeät alueet on rajattu pois rakentamiselta.  Suojeltuja lajien siirroille laitosalueelta uuteen elinympäristöön on saatu viranomaisilta tarvittavat luvat.

̶ Suojeltuja lajeja ei onneksi juurikaan ole itse laitosalueella, vaan enemmän sen ympäristössä, Kristiina Honkanen kertoo. Seitsemän vuotta Fennovoiman ympäristöjohtajana toiminut Honkanen jäi eläkkeelle joulukuussa 2015.  

̶  On selvää, että ydinvoimalaitoksen rakentamisella on ympäristövaikutuksia. Hanhikiven niemi muuttuu luonnontilaisesta teollisuusalueeksi. Myös alueen virkistyskäyttö muuttuu ja kalastuspaikkoja häviää. Kaikissa rakentamisen vaiheissa varmistetaan kuitenkin, että vaikutukset ympäristöön ovat mahdollisimman vähäiset, Honkanen tiivistää.

Rakentamisen ympäristövaikutuksia seurataan ja mitataan

Rakentamistyöt alueella alkoivat vuoden 2014 syksyllä ja seuraavien kahden vuoden aikana rakennetaan infrastruktuuria sekä tukirakennuksia. Varsinaisen ydinvoimalan rakentaminen alkaa rakentamisluvan saamisen jälkeen arviolta vuonna 2018.

Suurimmat rakentamisen aikaiset ympäristövaikutukset ovat pöly, melu sekä liikenne. Alueelle on perustettu oma mittausverkosto melulle ja pölylle. Vaikutukset ovat kuitenkin paikallisia eikä niemellä ole pysyvää asutusta. Vesirakentaminen aiheuttaa veden samentumista ja melua, mikä vaikuttaa kalojen kutualueisiin sekä kalastukseen.

Rakentamisen vaikutuksia valvotaan jatkuvatoimisilla mittauksilla, joilla varmistetaan, ettei samentuminen leviä noin kahden kilometrin etäisyydellä sijaitsevalle Natura-alueelle.

Ympäristö huomioidaan tutkimusten ja koulutuksen avulla

Fennovoiman tavoitteena on, että ydinvoimalan rakentaminen häiritsisi mahdollisimman vähän laitosalueen ulkopuolelle jäävää luontoa. Hanhikiven niemen ja sitä ympäröivän meren ympäristö- ja luonto-olosuhteita on tutkittu ydinvoimalaitoshankkeen alusta alkaen ja useat niistä jatkuvat säännöllisinä seurantoina.

Tutkimusraportteja on kertynyt vuodesta 2007 lähtien jo yli 50. Tutkimuksissa on selvitetty muun muassa vaikutuksia vesikasvillisuuteen, kaloihin, kalastukseen ja meriveden laatuun, sekä eläimiin ja kasvillisuuteen. Tutkimusten tuloksia hyödynnetään mm. laitoksen prosessien ja rakenteiden suunnittelussa sekä tarvittavissa lupaprosesseissa.

Rakentamisen aikana varmistetaan, että suojelualueilla ei kuljeta ja kaikki alueella työskentelevät koulutetaan ympäristöasioissa.

̶ Aina kun laitosalueella aloitetaan työ tai toiminta, jolla voi olla ympäristövaikutuksia, työntekijöille kerrotaan, miten oma työ on hoidettava, jotta vaikutukset minimoidaan, Honkanen painottaa.

Rakentamisen aikana alueella työskentelee Fennovoiman ympäristökoordinaattori, joka varmistaa, että ympäristöasiat huomioidaan kaikissa rakentamisen vaiheissa. Myös laitoksen toimittajalla ja pääurakoitsijalla on omat ympäristöasioista vastaavat henkilöt. 

Juttu on julkaistu alunperin BusinessInsight -lehdessä. 

Hanke & työmaa

Hanke & työmaa

Fennovoiman yrityskylän tontit vuokrattavissa  

Hanhikiven niemellä sijaitsevan Fennovoiman yrityskylän tontit ovat nyt Pyhäjoen tonttipörssissä. Alue on suunniteltu yrityksille, jotka ovat mukana Hanhikivi 1 -hankkeessa tai palvelevat sen urakoitsijoita.